• slider-image

Privacyverklaring

1. Algemene info

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR) alsook Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, brengen wij u op de hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door BS-Technics BVBA en zullen door ons steeds met de grootste zorg behandeld worden. Verder in deze Privacyverklaring vindt u de nodige informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u hiervoor terecht bij onze verantwoordelijke voor deze verwerkingen via onderstaande gegevens:

Naam: Enkels
Voornaam: Nele
Adres: Bergerstraat 84 te 3680 Neeroeteren
E-mail: info@bs-technics.com
Tel: 089/41.28.45
GSM: 0473/47.97.04

U kan ook steeds de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren via onderstaande gegevens:

Adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel
E-mail: commission@privacycommission.be
Tel: 02/274.48.00

2. Verwerking van de persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken: Dat gebeurt steeds in het kader van uw relatie met BS-Technics BVBA.

Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden.

Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening.

BS-Technics BVBA en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.

2.1. Verwerkte persoonsgegevens

In het kader van de relatie tussen u en BS-Technics BVBA kunnen onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt:

   Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, adres, telefoon, BTW-nummer, …
  • Financiële identificatiegegevens: Bankrekeningnummer
  • Elektronische identificatiegegevens: Mail, website

  Indien u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met BS-Technics BVBA, bijvoorbeeld leverancier, klant, opdrachtgever, …, verwerken wij uw zakelijke gegevens en persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

  2.2. Verwerkingsdoeleinden

  In het kader van de relatie tussen u en BS-Technics BVBA kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor onderstaande doeleinden:

  • Klantenadministratie/klantenbeheer
  • Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
  • Boekhoudkundige verwerkingen
  • Beheer van geschillen
  • Uitvoering van overeenkomsten

  Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met BSTechnics BVBA, bijvoorbeeld leverancier, klant, opdrachtgever, …, gebruiken wij mogelijk uw gegevens in

  het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

  2.3. Bewaarperiode

  BS-Technics BVBA bewaart uw gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2., tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

  3. Overmaken van uw gegevens aan derden

  In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Meer bepaald:

  • Aan ondernemingen waarmee samen gewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van BS-Technics BVBA, bijvoorbeeld onderaannemers, …
  • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

  4. Rechten van de betrokkene

  In het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking worden er een aantal rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, nl:

  • Recht op inzage en kopie van de gegevens
  • Recht op het corrigeren van die gegevens
  • Recht op het laten verwijderen van de gegevens
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

  Wanneer u vragen heeft over deze rechten of ze wenst uit te oefenen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke voor de verwerking via info@bs-technics.com of met de gegevensbeschermingsautoriteit via commission@privacycommission.be .

  5. Contactgegevens verantwoordelijke voor gegevensverwerking

  Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokkene of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onderstaand zijn de contactgegevens terug te vinden:

  Naam: Enkels
  Voornaam: Nele
  Functie: Medezaakvoerster & verantwoordelijke administratie
  Adres: Bergerstraat 84 te 3680 Neeroeteren
  E-mail: info@bs-technics.com
  Tel: 089/41.28.45
  GSM: 0473/47.97.04

  6. Klachten

  Indien u ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking of met de gegevensbeschermingsautoriteit via onderstaande gegevens:

  Verantwoordelijke gegevensverwerking:
  Naam: Enkels
  Voornaam: Nele
  Adres: Bergerstraat 84 te 3680 Neeroeteren
  E-mail: info@bs-technics.com
  Tel: 089/41.28.45
  GSM: 0473/47.97.04

  Gegevensbeschermingsautoriteit:
  Adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel
  E-mail: commission@privacycommission.be
  Tel: 02/274.48.00

  7. Tot slot

  Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.